Lekpolitiskt program

Barn är grunden till världens framtid.

Genom tiderna och i samtliga kulturer har barn lekt.

LEK är ett sätt att lära sig leva och ej endast ett tidsfördriv.

LEK berör livets aspekter.

LEK är jämsides med behoven av näring, hälsa, bostad och utbildning
 
nödvändigt för alla barns totala utveckling.

LEK är instiktiv, frivillig och spontan. Den är naturlig och utforskande.

LEK är kommunikation och uttryck och sammankopplar tanke och handling.

LEK hjälper alla barn att utvecklas fysikt, psykiskt, emotionellt och socialt.

1. Föräldrar

Föräldrarna är barns första lekinspiratörer och de får stöd i den grundläggande föräldrautbildningen.

IPA-Sweden skall samverka med föräldrautbildningens organisatörer.

2. Bostadsområdet

Hela bostadsområdet är planerat för barns lek. Barn rör sig över hela området. Detta underlättas vid planeringen. I anslutning till varje bostadsområde finns en lekpark med anställd personal.

IPA-Sweden skall i samverkan med SABO-företagen och de rikskooperativa bostadsföretagen ta upp den goda lekmiljöns betydelse för barn.

IPA-Sweden skall inbjuda bostadsförvaltare, storbyggare och privata bostadsrättsföreningar till seminarier och konferenser där betydelsen av bostadsområdets placering för barns lek tas upp till behandling.

3. Barnomsorgen förskola fritidshem

Lekens roll inom förskolan uppmärksammas allt mer och utvecklas. De läroplaner som idag finns för såväl förskola som fritidshem betonar lekens betydelse för barnets allsidiga utveckling. De allmänna råden Skolverket formulerat för familjedaghem, fritidshem, såväl traditionella som öppna, liksom för de öppna förskolorna, lyfter ännu bättre fram betydelsen av såväl den spontana leken, som de traditionella lekarna.

IPA-Sweden skall hos Skolverket och Utbildningsdepartementet göra framställningar i denna riktning.

IPA-Sweden skall också arrangera kurser, seminarier, konferenser och studiedagar där lekens betydelse på olika sätt tas upp och belyses ur olika aspekter, såväl praktiska som teoretiska.

4. Grundutbildning

Grundutbildning och fortbildning inom förskola, skola, fritidshemsverksamhet, kulturverksamhet, vård stadsplanering m.fl. utvecklar begrepp och metoder kring leken för att till personalen ge redskap att främja utvecklande lek samt bevara lekar som ett kulturarv.

IPA-Sweden skall påverka Verket för högskoleservice till att ta upp lekens betydelse i aktuella utbildningar till vilka IPA erbjuder sin medverkan.

IPA-Sweden skall genom sina medlemmar sprida kunskap om förekomsten av grund- och fortbildningar på lekens område.

5. Utelek

Utelekens aspekter uppmärksammas allt mer såväl inom barnomsorgen, som på skolgården, i vården, inom fritidssektorn och bostadsområdet.

Ipa - Sweden ska informera landeets kommuner, Boverket, Vägverket, Folkhälsoinstitutet. Kommun - och Landstingsförbunden om vikten av parklek och utelek.
 
IPA - Swden ska arbeta för:
att väl fungerande förskole - och skolgårdar blir resurser i bostadsområdet även efter skoltid
att kommunerna inrättar parklek - lekpark med personal
att barns plats för lek återerövras
att i samarbete med Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare bevaka att kommunala planer som tar upp lekmiljöer har de kvaliteter som behövs för barns lek
att arkitekter, stadsträdgårdsmästare m.fl. får rätt att kommentera planer ur barnsynvinkel
att grönplaner upprättas med kartläggning av hur barn använder utemiljön
att motverka det ensidiga och standardiserade utbudet av lekplatsutrustning.
 

6. Kultur

Leken anses allmänt som kulturens vagga. I leken finns alla de uttrycksformer som i vuxenvärlden kallas konst (drama, bild, dans, m.m.) vilket beaktas av kulturinstitutioner.
 

IPA -Sweden ska arbeta för att pedagoger och kulturansvariga i stat, kommun och landsting ser leken som en bas för barnkulturen och ger utrymme för barns eget skapande med olika uttrycksmedel och satsar på kultur för, av och med barn
 

7. Idrottt

Barn får leka sig in i idrotten och prova på så många olika idrottsgrenar som möjligt. Det är allmänt erkänt att en sådan bred erfarenhet också gagnar den som senare i livet vill specialisera sig.

IPA - Sweden ska kontakta Riksidrottsförbundet och påpeka lekens betydelse i idrottsutövandet.
IPA -Sweden medverkar gärna vid ledarutbildningar och tar då upp barns utveckling och barns behov av allsidig träning och lek
 

8. Fritid/föreningsliv

Barns fria och spontana lek hindras inte längre av schemalagda aktiviteter också på fritiden. Föreningslivet använder sig av den fria leken i stället för att motverka de.

IPA -Sweden ska i kontakt med Ungdomsstyrelsen och Fritid i förening ta upp dessa frågor samt med de organ i kommunerna som har ansvaret på detta område. IPA medverkar gärna i föreningslivets ledarutbildning.
 

9. Hälsa

Barn får leka utomhus i olika väder under alla årstider på ett sätt som befodrar deras psykiska och fysiska hälsa och utveckling.

IPA - Sweden ska i kontakt med Folkhälsoinstitutet visa på lekens positiva roll i folkhälsoarbetet.
 

10. Flickor/pojkar

Flickor och pojkar kan delta på sina villkor i leken, såväl flick - och pojklekar var för sig som i lekar tillsammans.

Ipa - Sweden ska ta intiativ på detta område för att sprida kunskap om flickor och pojkars lek.
 

11. Sjukhus

Barn intagna på sjukhus har laglig rätt till lek under pedagogisk ledning såväl ute som inne för att utvecklas och kunna bearbeta sina särskilda upplevelser.

IPA - Sweden ska i kontakt med Skolverket, Socialstyrelsen och Landstinsförbundet bevaka denna rätt. IPA - Sweden ska i samverkan med Sveriges Lekterapeuter och NOBAB se till
att de barn som vårdas på sjukhus och vistas i väntrum hos tandläkare och vårdcenraler får sitt lekbehov tillgodosett.
att barn tillfrågas om vårdens utformning och miljö samt
att sprida kunskap om den forskning som visar på hur goda utemiljöer, terapeutiska utemiljöer skapar snabbare tillfrisknande och grundläggande hälsa.
 

12. Vuxeninstutioner/fängelser

Instutioner för vuxna som barn tillåts besöka innehåller miljöer där barn på plats kan bearbeta sina upplevelser via leken.

IPA - Sweden ska i kontakt med Kriminalvårdsstyrelsen (när det rör fängelser) påpeka vikten av att det särskilt i besöksutrymmen inne och ute också finns barnvänliga miljöer utrustade för lek.
 

13. Funktionshinder

Barn med funktionshinder får ökade möjligheter att leka i en god miljöI i en även för dem anpassad miljö. En ökad tillgänglighet och trygghet ger alla barn möjlighet att leka.

IPA - Sweden skall i amverkan med berörda myndigheter sprida den kunskap som finns om barn med funktionshinder så att de får utvecklingsbefrämjande lek.
IPA - Sweden ska i samarbete med Svenska Lekotek och Sveriges Lekterapeuter arbeta med att förbättra möjligheterna för barn med funktionshinder så att de får bättre lektillfällen och platser för lek.
 

14. Integrering

Barn från olika kulturer och med olika etnisk bakgrund ses som en tillgång i det svenska samhället och de deltar i ett varierat utbud av lek tillsammans med alla barn.

IPA - Sweden ska i alla sammanhang och inte minst för integrationsverket påpeka lekens roll i allt integrationsarbete.
IPA - Sweden ska verka för att månkulturen får vara med och berika de svenskfödda barnens lek och vice versa.

Copyright (2011) IPA-Sweden. Webmaster Martin Forster.